Home
Colective Cercetare
Obiective
Sinteze
Realizari
POLITICI, MODELE SI SCENARII DE CRESTERE ECONOMICA IN VEDEREA ADERARII ROMANIEI LA UNIUNEA EUROPEANA
Versiune Romana


 

English Version

Obiective

  1. Concentrarea în cadrul unui consorţiu semnificativ a cercetătorilor cu rezultate deosebite în domeniul analizelor macroeconomice, statistice, de modelare cibernetică economico-matematică  şi încurajarea tinerilor cercetători în demersul de cercetare ştiinţifică;
  2. Analiza procesului de crestere economică şi a ciclurilor de afaceri din României în ultimii 17 ani;
  3. Conceperea şi realizarea unei baze de date publice cu indicatorii statistico-economici relevenţi pentru  creşterea economică şi semnalarea ciclicităţii economiei;
  4. Conceperea unor modele sectoriale  şi agregate de analiză a creşterii economice, testarea şi validarea acestora;
  5. Proiectarea de politici de creştere economică ce pot fi utilizate în vederea reducerii decalajelor faţă de ţările UE;
  6. Scenarii de evoluţie posibile în perspectiva integrării României în Uniunea Europeană;
  7. Creşterea vizibilităţii internaţionale şi naţionale a cercetărilor  româneşti în domeniu;
  8. Conceperea unui proiect plan naţional de acţiune pentru sprijinirea creşterii economice sectoriale şi naţionale .

Derulare proiect:
2005: Etapa I – Starea economiei României în faza de preaderare la Uniunea Europeană
2006: Etapa a II-a – Baze de date şi modele de creştere economică
2007: Etapa a treia – Validare, testare şi experimentare modele
2008 : Etapa a IV-a – Politici şi scenarii de creştere economică

Grad de complexitate şi noutate

Proiectul de faţă presupune o abordare nouă în România a problematicii creşterii economice. Dacă în statele occidentale creşterea economică este analizată, studiată şi previzionată prin metode econometrice şi matematico-economice, în România au fost doar încercări timide de a se realiza o asemenea abordare.
Dinamica economiei şi ciclurile de afaceri sunt urmările cu atenţie în Statele Unite ale Americii (de exemplu) prin intermediul unui sistem complex de indicatori (prezentat în raportul pe anul 2005) ce permite evidenţierea în fiecare moment a tendinţelor pe care le înregistrează economia pentru a putea fi corectate eventualele derapaje. Prin proiectul de faţă s-a proiectat şi s-a realizat o bază de date cu indicatorii statistici necesari unei asemenea evaluări pentru economia României, bază de date care este publică, la dispoziţia tuturor celor interesaţi (la cerere) şi actualizată permanent pentru a semnala şi în România dezechilibrele existente în economie. Pornind de la datele cuprinse în baza de date s-au construit modele economico-matematice şi cibernetice originale prin care s-a analizat starea economiei şi s-a început elaborarea de prognoze şi construirea de scenarii alternative de evoluţie economică.  
În cadrul cercetării propuse s-a utilizat un ansamblu de instrumente ştiinţifice adecvate atingerii scopului propus. Pentru cercetarea fundamentală respectiv pentru construcţia modelelor sectoriale şi generale s-au îmbinat instrumente specifice statisticii (construcţia unor indicatori statistici relevanţi pentru evidenţierea creşterii economice şi a monitorizării acesteia), cu cele ale econometriei (estimarea parametrilor, testarea şi validarea modelelor) şi cele ale matematicii (modele economico-matematice pentru descrierea procesului de creştere economică şi determinarea dezechilibrelor structurale) şi ciberneticii (prin buclele de reglare ale sistemelor încorporate în economia naţională) şi respectiv instrumentele informatice ce permit rezolvarea modelelor elaborate.
Pe baza modelelor elaborate anterior se vor elabora în ultima fază (sfârşitul anului 2007, începutul anului 2008) a proiectului politici macroeconomice de stabilizare economică şi de creştere economică pe termen scurt, mediu şi lung, precum şi scenarii alternative de evoluţie, în raport cu evoluţia diverşilor parametri asociaţi modelelor astfel construite efectuîndu-se prognoze pe termen scurt, mediu şi lung şi  oferind variante de evoluţie din perspectiva integrării României în Uniunea Europeană.

Gradul de protecţie a rezultatelor obţinute în cadrul proiectului este susţinut prin  faptul că articolele, tratatele, cărţile şi cursurile universitare publicate pe parcursul derularii proiectului beneficiază de drepturile de copyright aferente publicaţiilor. De asemenea, baza de date concepută în cadrul proiectului  va fi pusă la dispozitia celor interesati la cerere, cu acces gratuit.

Gradul de competitivitate
Publicarea rezultatelor în reviste cotate in baze de date ISI Thomson (INSPEC), în reviste cotate în alte baze de date internationale  sau în reviste cotate CNCSIS (tip B+), dar şi prezentarea rezultatelor la conferinţe interne si internaţionale de prestigiu, precum si in cadrul sesiunilor Comisiei de Cibernetică a Academiei Romane constituie un element ce indică o competitivitate ridicată a realizarilor obţinute in cadrul proiectului. De asemenea, în cadrul proiectului,  în anul 2006 a fost organizată o conferinţă internaţională, cu participanţi şi invitaţi din ţară şi străinătate, lucrările fiind publicate în volumul conferinţei şi cele semnificative fiind în curs de publicare în revista cotată ISI Thomson:  Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research.

Gradul de viabilitate a proiectului:
Caracteristicile acestui proiect, respectiv faptul că se referă la cercetări economice, nu presupun implementarea directa a acestuia în industrie şi obţinerea de fonduri suplimentare ulterior. Însă există o diversitate de alte oportunităţi de implementare a rezultatelor obţinute în cadrul proiectului, iar dintre acestea pot fi amintite:
a. utilizarea în activitatea didactică şi de cercetare universitară: cursuri universitare, culegeri de aplicaţii, studii şi articole publicate şi analizate în reviste de prestigiu intrene şi internaţionale;
b. rapoartele de cercetare şi sinteze ale acestora sunt trimise specialiştilor din cadrul Academiei Române, la Guvernul României, respectiv  altor instituţii specializate împreuna cu scenariile de evoluţie a economiei româneşti şi cu politicile ce pot fi implementate pentru susţinerea procesului de crestere economică;
c. diseminare către specialişti prin organizare de conferinte, mese rotunde,  dezbateri publice, etc.
d. pieţe de desfacere: colectivitatea academică din România şi din Europa, studenţii şi cercetătorii din România, etc.

Impactul tehnico-economic şi social estimat la implementarea proiectului
Impactul economic şi social al acestui proiect se manifestă în domeniul politicilor economice şi sociale ce pot fi adoptate de către administraţia publică în vederea continuării procesului de creştere economică în vederea integrării României în Uniunea Europeană. Baza de date cu indicatorii statistici relevanţi pentru descrierea şi monitorizarea în timp real a creşterii  economice şi a semnalării ciclurilor de afaceri ce pot fi  înregistrate în economia naţională va putea fi consultată (la cerere) şi utilizată de către cei interesaţi în acest domeniu. De asemenea, s-au creat noi oportunităţi şi noi direcţii de cercetare  în cadrul proceselor de învăţământ universitare şi de perfecţionare  postuniversitară.
Au fost elaborate modele noi, originale, prin care  se descrie procesul de creştere economică şi vor fi construite scenarii de evoluţie posibile pentru economia românească în perioada de după aderarea României la Uniunea Europeană. Politicile ce vor fi construite de echipa de cercetare pot contribui, în cazul în care vor fi aplicate, la accelerarea procesului de creştere economică, la reducerea decalajelor ce separă economia românească de cea a statelor din vestul Europei, de creştere a nivelului de trai a cetăţenilor României. Mediul de afaceri are de câştigat prin publicarea studiilor periodice ce privesc starea economiei româneşti şi a stadiului ciclului economic, precum şi de prognozele ce vor fi efectuate.

 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII
PROGRAMUL CEEX – CERCETARE DE EXCELENTA
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

Copyright © 2007 Radu
counter4u.com counter4u.com counter4u.com counter4u.com